Aktywacja onkogenu K-ras jako marker prognostyczny w gruczolakoraku płuc cd

Normalną sekwencję DNA GGT w kodonie 12 zmieniono na TGT w 13 nowotworach, na GTT na 2, i na GAT na 3; sekwencja GCT została znaleziona w guzie. Rysunek 1. Rysunek 1. Oznaczanie mutacji punktowych w kodonie 12 onkogenu K-ras w gruczolakoraku płuca. Osiemnaście amplifikowanych fragmentów DNA umieszczono w trzech różnych membranach, a każdą błonę hybrydyzowano z sondami oligonukleotydowymi. Każda sonda miała wykryć jedną z następujących sekwencji kodonu-K-ras: K12-gly, sekwencję kodującą glicynę typu dzikiego (GGT) (panel A); K12-cys, kodujący cysteinę (TGT) (panel B); i K12-val, kodujący walinę (GTT) (panel C). Próbka w kolumnie 1, wiersz 2 pochodzi z przerzutów płucnych z gruczolakoraka okrężnicy. Próbki kontrolne są pokazane w rzędzie 4 każdego panelu: kolumna 1, próbka, do której nie dodano DNA; kolumna 2, linia komórkowa płuc-gruczolakorak NCI-H23 z mutacją Gly-to-Cys12; i kolumna 3, plazmid pCD-SW11.1 z mutacją Gly-to-Val.13
Wyniki hybrydyzacji DNA wyekstrahowanego z 18 próbek guza zatopionych w parafinie i zamplifikowanych pokazano na Figurze 1. Wszystkie zamplifikowane próbki DNA hybrydyzowały z normalnym allelem K-ras (sonda K12-gly), a kilka hybrydyzowało do jednego z specyficzne dla mutacji oligonukleotydy, każdy oligonukleotyd reprezentuje jedną z możliwych mutacji punktowych w kodonie 12 K-ras. Nie stwierdzono związku między mutacją punktową K-ras a wiekiem lub płcią pacjenta lub występowaniem wcześniejszych lub równoczesnych guzów u któregokolwiek z 69 badanych pacjentów.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 69 pacjentów z rakiem gruczołu krokowego stopnia I, II lub IIIa płuca, u którego dokonano potencjalnej resekcji leczniczej, zgodnie ze statusem mutacji K-ras. W naszym poprzednim badaniu znaleźliśmy różnicę w wielkości guza w momencie diagnozy pomiędzy pacjentami, którzy byli ujemni na mutacje punktowe K-ras i tymi, którzy byli dodatni.8 W niniejszym badaniu mutacja punktowa K-ras Guzy dodatnie również były zwykle mniejsze niż guzy z ujemną mutacją. Gdy porównano pacjentów z chorobą w stadium I z pacjentami z wyższym stopniem zaawansowania, różnica w odniesieniu do wszystkich 69 pacjentów była znacząca (p = 0,039 według dokładnego testu Fishera) (tabela 1). Nowotwory z mutacjami punktowymi K-ras również były mniej zróżnicowane (P = 0,04 w teście chi-kwadrat dla trendu). Nie zaobserwowano różnic w lokalizacji odległych przerzutów lub miejsca nawrotu między obiema grupami.
Aby ustalić, czy rokowanie pacjentów, u których guzy wystąpiły aktywowane onkogeny K-ras, różniło się od rokowania u tych, u których nie występowały guzy, przeanalizowaliśmy wiele potencjalnych czynników prognostycznych w modelach jednowymiarowych i wieloczynnikowych po medianie okresu obserwacji wynoszącej 36 miesięcy. (zakres od 11 do 63). W tej stosunkowo niewielkiej grupie pacjentów nie stwierdzono istotnych różnic rokowniczych w odniesieniu do płci, historii palenia tytoniu, stanu węzłów chłonnych, rozmiaru guza, różnicowania nowotworu lub stadium nowotworu.
Ryc. 2. Ryc. 2. Przeżycie 69 pacjentów po radykalnej operacji gruczolakoraka płuc. W analizie przeżycia wolnego od choroby 12 z 19 pacjentów z guzami dodatnimi pod względem mutacji punktowej K-ras nawróciło lub zmarło podczas okresu obserwacji, w porównaniu z 22 z 50 pacjentów bez mutacji w K-ras ( P = 0,038 według testu log-rank)
[podobne: nowotwory mieloproliferacyjne, witamina c lewoskrętna gdzie kupić, kilaki ]