Helicobacter pylori Infekcja i rozwój raka żołądka czesc 4

Zapalenie błony śluzowej żołądka występujące w przełyku stwierdzono w 56%, 27% w zapaleniu zatok, a w 17-procentowym przewlekłym zapaleniu żołądka u pacjentów z H. pylori. Trzydzieści siedem procent miało metaplazję jelitową. Występowały istotne różnice w tych zmiennych pomiędzy grupami (P <0,001 w teście chi-kwadrat). Czas obserwacji w grupie H. pylori-pozytywnej był znacznie krótszy niż w grupie niezakażonej (P <0,001), ponieważ 253 z 1246 zakażonych pacjentów otrzymało terapię eradykacyjną na wczesnym etapie obserwacji. Rozwój raka żołądka
Ryc. 1. Rycina 1. Analiza Kaplana-Meiera dla odsetka pacjentów z H. pylori-dodatnim i H. pylori-ujemnych, którzy pozostali wolni od raka żołądka. W trakcie obserwacji rak żołądka rozwinął się u 36 spośród 1246 pacjentów zakażonych H. pylori (2,9 procent), ale w żadnym z 280 niezakażonych pacjentów (p <0,001).
W trakcie obserwacji rak żołądka rozwinął się u 36 spośród 1246 pacjentów zakażonych H. pylori (2,9%), ale w żadnym z 280 niezakażonych pacjentów (P <0,001). Wszystkie nowotwory były widoczne na endoskopii i zostały zidentyfikowane histologicznie na biopsji. Na Figurze pokazano, że ryzyko raka żołądka wynosi 5 procent po 10 latach według analizy Kaplana-Meiera. Było 23 mężczyzn i 13 kobiet z rakiem żołądka (w linii podstawowej: średni wiek, 60 lat, zakres, 41 do 76, w momencie wykrycia raka żołądka: średni wiek, 65, zakres, 47 do 83). Szesnastu mężczyzn i siedem kobiet miało nowotwory jelitowe (w linii podstawowej: średni wiek, 64 lata, zakres od 44 do 76 lat, w momencie wykrycia raka żołądka: średni wiek, 70 lat, zakres od 53 do 83) i sześć u mężczyzn i siedmiu kobiet występowały nowotwory typu rozproszonego (w punkcie wyjściowym: średni wiek, 52 lata, zakres od 41 do 68 lat, w momencie wykrycia raka żołądka: średni wiek, 58, zakres od 47 do 75). Średni wiek przy przyjęciu do szpitala oraz w momencie wykrycia raka żołądka był istotnie niższy u pacjentów z nowotworem typu rozlanego niż u osób z rakiem jelita (p <0,001 dla obu porównań).
Tabela 2. Tabela 2. Rozwój raka żołądka u pacjentów z pozytywnym wynikiem H. pylori w zależności od nieprawidłowości na linii podstawowej. W Tabeli 2 przedstawiono nieprawidłowości błony śluzowej żołądka na linii podstawowej u wszystkich pacjentów zakażonych H. pylori oraz u 36 pacjentów z rakiem żołądka, a także względne ryzyko raka zgodnie z nieprawidłowościami w linii podstawowej. Częstość występowania atrofii, przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka oraz metaplazji jelitowej była istotnie wyższa u pacjentów z nowotworem żołądka typu jelitowego niż u pacjentów z rakiem typu rozlanego (odpowiednio p = 0,002, p <0,001 i p = 0,008). Dziewięciu pacjentów z rozlanym rakiem żołądka miało umiarkowaną atrofię, a 10 miało zapalenie węzłów chłonnych.
Rycina 2. Rycina 2. Analiza Kaplana-Meiera dotycząca odsetka pacjentów, u których w wywiadzie nie wystąpiła dyspepsja, dwunastnicy, wrzodów żołądka i nadtwardówkowych polipów żołądka, który pozostał wolny od raka żołądka. W trakcie obserwacji rak żołądka wykryto u 21 z 445 pacjentów z niestrawnością niewydolną (4,7 procent), u 10 z 297 pacjentów z wrzodami żołądka (3,4 procent) iu 5 z 229 pacjentów z polipami żołądka (2,2 procent) ) na linii bazowej
[podobne: enteropatia cukrzycowa, leukoencefalopatia, rak nerkowokomórkowy ]
[podobne: zwapnienie aorty brzusznej, olx luboń, witamina c lewoskrętna gdzie kupić ]