lorenz kraków

Limfocyty infiltrujące TUMOR (TIL) to komórki limfoidalne, które infiltrują guzy lite i które można hodować przez hodowanie zawiesin pojedynczych komórek z nowotworów w interleukinie-2,1, 2 Jak już wcześniej stwierdziliśmy, TIL uzyskana z niektórych ludzkich czerniaków ma unikalną lityczną specyficzność dla autologicznych guzy 3, 4 oraz że adoptywne przeniesienie TIL z interleukiną-2 może pośredniczyć w znaczącej regresji guza u niektórych pacjentów z zaawansowanym złośliwym czerniakiem.5 Ze względu na potencjalne zastosowanie TIL w leczeniu raka u ludzi, przeprowadzono badania w celu optymalizacji skuteczności tego podejścia terapeutycznego. Ważne pytania dotyczące TIL dotyczą ich dystrybucji i możliwego długotrwałego przeżycia w krążeniu, w węzłach chłonnych lub w miejscach nowotworu, a także klinicznych korelacji pomiędzy ruchem w obrębie subpopulacji TIL a ich skutecznością przeciwko nowotworom.6, 7 W próbie odpowiedź na niektóre z tych pytań, wykorzystaliśmy transdukcję genową za pośrednictwem retrowirusów w celu wstawienia genu markera selekcyjnego do TIL przed wlewem limfocytów do pacjentów z rakiem8 (i niepublikowanych danych). Dzięki wstawionemu genowi, który jest stabilnym składnikiem genomu TIL, te komórki i ich potomstwo można zidentyfikować w długotrwałych badaniach pacjentów, nawet jeśli stanowią one niewielki ułamek całkowitej liczby obecnych komórek.
Ponieważ badanie to dotyczyło pierwszego przeniesienia obcego genu na ludzi, który został zatwierdzony przez National Institutes of Health i zastosowało nowe procedury transdukcji genu za pośrednictwem retrowirusów, rozważono wiele praktycznych, dotyczących bezpieczeństwa i etycznych problemów. 9, 10 Możliwe konsekwencje zastosowania zmodyfikowanego retrowirusa pochodzącego z retrowirusa mysiej białaczki Moloneya i losowego włączenia nowego genu do ludzkiego genomu wzbudziły obawy, które doprowadziły do szerokiego przeglądu przez klinicystów, naukowców, etyków i ludzi świeckich przed rozpoczęciem tego badania klinicznego.
Prezentujemy wyniki podawania TIL modyfikowanego genem pięciu pacjentom z zaawansowanym rakiem i pokazują, że te limfocyty mogą przetrwać w miejscu guza i w krążeniu przez miesiące. Liczne badania wykazały wykonalność i bezpieczeństwo tego podejścia do terapii genowej człowieka. Badania te mają wpływ na projektowanie TIL o ulepszonej sile działania przeciwnowotworowego i możliwego wykorzystania limfocytów w terapii genowej innych chorób.
Metody
Protokół kliniczny
Pięciu pacjentów z przerzutowym czerniakiem, u których wszystkie dostępne terapie zawiodły, zostało włączonych do tego protokołu. Protokół kliniczny był podobny do opisanego powyżej, ale został zmodyfikowany w celu wykluczenia cyklofosfamidu jako składnika leczenia.5 Osady nowotworu zostały wycięte, a TIL hodowano w hodowli przez 30 do 65 dni technikami podobnymi do tych opisanych gdzie indziej.5 , 11 Po 8 do 19 dniach wzrostu, podwielokrotność komórek usunięto do transdukcji retrowirusowej i hodowano równolegle z hodowlą macierzystą. Maksymalnie 2 × 1011 komórek na infuzję podawano w jednej do trzech infuzji o objętości 200 do 250 ml każda w okresie od 30 do 60 minut. Po zakończeniu wlewów pacjenci otrzymywali rekombinowaną interleukinę-2 (dostarczoną przez Cetus Corporation) w dawce 720 000 IU na kilogram masy ciała dożylnie co osiem godzin; niektóre dawki zostały pominięte w zależności od tolerancji pacjenta na lek
[podobne: zwapnienie aorty, rytuksymab, endometrioza a in vitro ]